www.Stats.in.th

จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแห่งความคิด(Thinking Skillthrough Art:)
การปูพื้นฐานระบบความคิดผ่านกระบวนการทางศิลปะ

สถาบันสอนศิลปะภูศิลป์ก่อกำเนิดมาจากการ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อหาทางพัฒนาและค้นหาศักยภาพเด็กไทย
ไปสู่การค้นพบตนเอง เข้าใจตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างดี และไร้ขีดจำกัด สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในอนาคต
ความคิด คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เด็กๆจำเป็นต้องมีการจัดวางแบบแผนทางความคิด วิธีคิด และ โครงสร้างระบบที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ รวมถึงการเรียนรู้เรื่องต่างๆ
ไปจนตลอดชีวิต กระบวนการสอนของภูศิลป์เน้นให้เด็กได้ มีความคิดเป็นอิสระ มีจินตนาการ และแรงบันดาลใจของตนเอง

หลักการสำคัญของภูศิลป์

* เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(Child Center)
* เรียนรู้ทฤษฎีทางศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติ (Natural way) และสร้างสรรค์ (Creative way)
* เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบผ่านการฝึกฝนด้วยกิจกรรมทางศิลปะ (Thinking Skill through Art)

PHUSILP METHOD คือ อะไร

P = Play เล่นผ่านกระบวนการศิลปะที่หลากหลาย

H = Happy มีความสุขเป็นจุดเริ่มต้น

U = Unique ค้นพบเอกลักษณ์เฉพาะตัว

S = Smart ฉลาด ด้วยการเรียนรู้ ประดิษฐ์ คิดค้น

I = Imagination จินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด

L = Learn เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองไปตลอดชีวิต

P = Potential สร้างเสริมศักยภาพไร้ขีดจำกัด

กระบวนการทางศิลปะที่ถูกออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ผลที่เด็กได้รับจากการเรียนศิลปะที่ภูศิลป์ ในเรื่องของ EQ PQ AQ และ CQ (ความสามารถพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์)

และผลลัพท์ที่ได้รับการพิสูจน์ทั้งในกระบวนการทำงาน และผลงาน

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ปกครองสามารถพิสูจน์ได้