www.Stats.in.th

โปรโมชั่นใหม่

 

เปิดรับสมัครแล้ว Preschool Art

ศิลปะเด็กเล็ก อายุ 2-3 ปี

เปิดรับสมัครคอร์ส Brainy Art

ศิลปะเด็ก อายุ 4-12 ป

เปิดรับสมัคร Preschool Art

ศิลปะเด็ก อายุ 3-4 ป
เปิดสอนเทควันโด


 

ตารางเรียนวันเสาร์

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

รอบที่ 6

ห้อง A

9.00-11.00

Brainy Art

11.15-13.15

Brainy Art

พักกลางวัน

13.45-15.45

Brainy Art

16.00-18.00

Brainy Art

ห้อง B

9.00-9.45

Preschool Art 2-3ปี

10.00-12.00

Brainy Art

พักกลางวัน

12.30-14.30

Brainy Art

14.45-16.45

Brainy Art

17.00-19.00

Brainy Art

ห้อง C

9.00-10.00

Preschool Art 3-4ปี

10.00-12.00

Brainy Art

พักกลางวัน

12.30-14.30

Brainy Art

14.45-16.45

Brainy Art

17.00-18.00

Brainy Art

ตารางเรียนวันอาทิตย์

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

รอบที่ 6

รอบที่ 7

ห้อง A

9.00-11.00

Brainy Art

11.15-13.15

Brainy Art

พักกลางวัน

13.45-15.45

Brainy Art

16.00-18.00

Brainy Art

ห้อง B

9.00-9.45

Preschool Art 2-3ปี

10.00-12.00

Brainy Art

พักกลางวัน

12.30-14.30

Brainy Art

14.45-16.45

Brainy Art

17.00-18.00

Preschool Art 3-4ปี

ห้อง C

9.00-10.00

Preschool Art 3-4ปี

10.00-12.00

Brainy Art

พักกลางวัน

12.30-14.30

Brainy Art

14.45-15.45

Preschool Art 3-4ปี

16.00-17.00

Preschool Art 3-4ปี

17.00-18.00

Preschool Art 3-4ปี

ตารางเรียนวันอังคาร-ศุกร์

รอบที่1

รอบที่2

รอบที่3

รอบที่4

รอบที่5

รอบที่6

ห้อง A

9.30-10.15

Preschool Art

11.00-11.45

Preschool Art

พักกลางวัน

13.00-13.45

Preschool Art

14.00-14.45

Preschool Art

15.00-15.45

Preschool Art

16.00-18.00

Brainy Art

ห้อง B

9.30-10.30

Preschool Art

10.45-11.45

Preschool Art

พักกลางวัน

13.00-14.00

Preschool Art

14.00-15.00

Preschool Art

15.00-17.00

Brainy Art

ห้อง C

9.30-10.15

Preschool Art

11.00-11.45

Preschool Art

พักกลางวัน

13.00-13.45

Preschool Art

14.00-14.45

Preschool Art

15.30-17.30

Brainy Art

ศิลปะช่วยพัฒนาสมองและการเรียนรู้ได้อย่างไร ?
   
ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการใช้กิจกรรมศิลปะในที่นี้ไม่ใช่              การฝึกฝนให้เด็กนักเรียนเป็นจิตรกร หรือปฏิมากรผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและซาบซึ้งในศิลปะ อยากจะทำงานศิลปะไม่ว่าแขนงใดๆ ก็ตาม เพราะเราต้องการให้การทำกิจกรรมศิลปะนี้ไปกระตุ้นการสร้างวงจรหลายๆ วงจรในสมองของเด็ก ผลงานศิลปะจะออกมาดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็น เราต้องการสมองที่สมบูรณ์ ไม่ใช่งานศิลปะที่เลอเลิศ แต่อาจจะมีเด็กบางคนที่มีแววความเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต ซึ่งครูต้องสังเกตให้ได้และช่วยสนับสนุนต่อไปเป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตาม การที่เขาได้สัมผัสกับกิจกรรมศิลปะตั้งแต่แรกๆ เป็นการสร้างวงจรพื้นฐานทางศิลปะในสมองของเขา ซึ่งมันจะถูกต่อยอดในโอกาสข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย

ประเด็นต่อมาก็คือเราจะต้องไม่ตีกรอบให้เด็ก เด็กบางคนชอบวาดรูป บางคนชอบปั้นดิน ตัดกระดาษ ปะติดเป็นรูป เราต้องปล่อยตามอิสระในช่วงแรก เพราะนี่คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงจรของสมองในส่วนของจินตนาการ เด็กอาจจะลองหรือทดสอบไปเรื่อยๆ หาประสบการณ์แต่ละอย่างตามความชอบ ทุกสิ่งที่เขาสัมผัสจะส่งผลให้เซลล์ในสมองของเขาก่อรูปเป็นวงจรเรื่องต่างๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือ วงจรแห่งจินตนาการ เพราะมันจะเป็นรากฐานอันสำคัญของอีกหลายๆ เรื่องในชีวิตของเขาในอนาคต

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มนุษย์ที่ทุกคนยกย่องว่าฉลาดที่สุดต่อจาก เซอร์ไอแซก นิวตัน ได้กล่าววาจาอันเป็นอมตะไว้ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ - Imagination is more important than knowledge.” เพราะฉะนั้น เราต้องเปิดโอกาสให้กิจกรรมศิลปะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยก่อรูปวงจรของ จินตนาการให้เกิดขึ้นในสมองของเด็กให้ได้

ศิลปะคืออีกภาษาหนึ่งของมนุษย์ เป็นภาษาสากลที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ เด็กบางคนอาจจะมีความยากลำบากในการสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ กิจกรรมศิลปะจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อสื่อสารกับเด็ก เราจะสามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิด รู้ความต้องการและปัญหาของเขาได้ผ่านทางงานศิลปะ และที่สำคัญก็คือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจินตนาการของมนุษย์ ออกมาเป็นงานศิลปะนั้น เราถือเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สามารถจรรโลงโลกให้สวยงามน่าอยู่ น่าประทับใจได้ และงานศิลปะบางครั้งยังสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลอีก ด้วย

ศิลปะ คือเครื่องมือที่ทำให้ผู้สร้างงานศิลป์เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง การที่เด็กสร้างงานศิลปะขึ้นมาสักชิ้น จะดีหรือไม่ดี สวยหรือไม่สวย ไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาได้ทำมันขึ้นมาแล้ว งานชิ้นนี้ได้ผ่านการวางกรอบแนวคิด วางแผนในการผลิต และลงมือผลิตจนแล้วเสร็จ นี่คือคุณค่าของงานที่เราจะต้องให้การชื่นชมมากกว่าคุณภาพของผลงาน ผลแห่งการทำงานชิ้นดังกล่าวมันได้วางวงจรของการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับ เด็กแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการ นอกจากนี้ การชื่นชมเด็กจะทำให้วงจรสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการมองตนเอง การยอมรับนับถือตนเองและผู้อื่นมีความเข้มแข็งขึ้น

สังคมใดๆ ก็ตาม ล้วนต้องการคนที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ คนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการของตนเองออกมาทั้งในรูปแบบคำพูดและสัญลักษณ์ทางศิลปะ ตลอดจนต้องการคนที่เคารพตนเอง และผู้อื่นด้วยกันทั้งนั้น กิจกรรมศิลปะคือกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งจรรโลงจิตใจมนุษย์เท่านั้น หากแต่เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างคนที่มีความสามารถที่จะสร้างโลกใบนี้ให้ เป็นไปตามที่ใจปรารถนาเลยทีเดียว