www.Stats.in.th

เด็กพิเศษ

 


"เด็กทุกคนมีหัวใจไม่ต่างกัน
มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขา ในสิ่งที่เขาเป็น
ขอเพียงความเข้าใจ มอบความรัก
พวกเขาจะเติบโตขึ้นมาด้วยความเข้มแข็ง
และมีภูมิคุ้มกันอันแข็งแรงในจิตใจ
นั่นคือ แรงบัลดาลใจให้เราพยายามเพื่อพวกเขา"

สำหรับเด็กพิเศษ มีที่ว่างน้อยมากสำหรับพวกเขาในสังคม ภูศิลป์อาจจะเป็นเพียงสถาบันเล็กๆ แต่เรามีจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ในการให้ความสุข และพัฒนาศักยภาพเด็กทุกๆคน ดังนั้น เด็กน้อยทุกคนที่นี่ไม่ว่าจะพิเศษ หรือ ไม่พิเศษ ก็คือความตั้งใจของเราในการสร้างความสุขในหัวใจให้แก่พวกเขา

หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็กพิเศษของภูศิลป์ จะ เน้นช่วยเหลือเด็กในการบำบัดอารมณ์และจิตใจ การพัฒนากล้ามเนื้อมือ การฝึกฝนทางด้านความคิด โดยคุณครูจะปรับกิจกรรมตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน

เด็กทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็มีจิตใจอันบริสุทธฺ์ฺ ครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อมเป็นตัวหล่อหลอมให้เขาเป็น ดังนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการสร้างสรรค์เด็กคนหนึ่งให้ เป็นเด็กที่ดีงาม มีคุณค่าและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

น้องปลานิล กับผลงานบ่อตกปลาครับผม